ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ  

Κεντρική σελίδα

Το νέο Νομοσχεδιο των Τ.Ε.Ε

 

 

1. Οργάνωση - λειτουργία

1. Η τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται στα Τεχνικά - Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.). Τα Τ.Ε.Ε. ανήκουν στη δευτεροβάθμια, μεταγυμνασιακή εκπαίδευση. Σε αυτά εισάγονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου, χωρίς εξετάσεις.

2. Οι σπουδές στα Τ.Ε.Ε. διαρκούν έως και τρία έτη και οργανώνονται σε δύο κύκλους, Α' και Β', οι οποίοι περιλαμβάνουν επιμέρους τομείς και ειδικότητες.

3. Ο Α' κύκλος σπουδών διαρκεί δύο έτη, ενώ μπορεί να είναι και εσπερινής φοίτησης, διάρκειας τριών ετών. Οταν εφαρμόζονται προγράμματα μαθητείας, ο χρόνος φοίτησης μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, να επιμηκύνεται έως και κατά ένα έτος επιπλέον, ανεξάρτητα από την λειτουργία του ΤΕΕ ως ημερήσιο ή εσπερινό. Ο Β' κύκλος σπουδών διαρκεί ένα έτος, και ειδικά στα Τ.Ε.Ε. εσπερινής φοίτησης ένα εξάμηνο επιπλέον.

4. Οι μαθητές μετά την αποφοίτηση τους από τον Α΄ κύκλο σπουδών λαμβάνουν, κατόπιν εξετάσεων, πτυχίο επιπέδου ΙΙ. Οι εξετάσεις διενεργούνται εντός του σχολείου σε όλα τα διδαχθέντα μαθήματα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε ορισμένα βασικά μαθήματα της ειδικότητας οι εξετάσεις γίνονται με κοινά θέματα σε Νομαρχιακό επίπεδο.

Οι απόφοιτοι του κύκλου αυτού έχουν τις εξής δυνατότητες:

α) Να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

β) Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Β' κύκλο σπουδών των Τ.Ε.Ε. αντίστοιχης ειδικότητας.

γ) Να εγγραφούν στη Β' τάξη του Ενιαίου Λυκείου.

δ) Να εγγραφούν στο Α' εξάμηνο Ι.Ε.Κ. σε αντίστοιχες ειδικότητες για απόκτηση εξειδίκευσης.

5. Οι μαθητές του Β' κύκλου σπουδών λαμβάνουν, κατόπιν εξετάσεων, πτυχίο επιπέδου ΙΙΙ. Οι εξετάσεις διενεργούνται με κοινά θέματα σε πανελλαδικό επίπεδο.

Οι απόφοιτοι του κύκλου αυτού έχουν τις εξής δυνατότητες:

α) Να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

β) Να εγγραφούν στο Γ' εξάμηνο Ι.Ε.Κ. σε αντίστοιχες ειδικότητες για απόκτηση εξειδίκευσης.

6. Οι πτυχιούχοι του Β' κύκλου σπουδών, εφ'όσον συμπληρώσουν τριετή επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητα τους, εισάγονται στα ΤΕΙ σε τμήματα αντίστοιχης ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους, κατόπιν εξετάσεων επί μαθημάτων που ορίζουν τα ίδια τα ΤΕΙ. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

7. Οι μαθητές των Ενιαίων Λυκείων που δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές σε αυτά, μπορούν να εγγραφούν στο Α' έτος του Α' Κύκλου των Τ.Ε.Ε., με δικαίωμα κατοχύρωσης των μαθημάτων στα οποία εξετάσθηκαν επιτυχώς στο Ενιαίο Λύκειο.

8. Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης ΤΕΕ δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους τριάντα (30). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να μειώνεται ο αριθμός των μαθητών των ΤΕΕ κατά τμήμα τάξης.

9. Στους μαθητές των ΤΕΕ μπορεί να χορηγούνται κρατικές υποτροφίες.

10. Η διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 1566/85 εφαρμόζεται και στα ΤΕΕ.

2. Περιεχόμενο σπουδών των Τ.Ε.Ε.

1. Τα προγράμματα διδασκαλίας των Τ.Ε.Ε. περιλαμβάνουν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα των ειδικοτήτων και βασικά μαθήματα γενικής παιδείας και γενικής ωφελιμότητας. Τα μαθήματα γενικής παιδείας και γενικής ωφελιμότητας καλύπτουν το 40 τοις εκατό των συνολικών ωρών του ωρολογίου προγράμματος στο πρώτο έτος του Α΄ Κύκλου, το 35 τοις εκατό στο δεύτερο έτος του Α' Κύκλου και το 25 τοις εκατό στον Β' Κύκλο, αντιστοίχως. Έμφαση δίνεται στην απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων μέσω της άσκησης στις σχετικές εργαστηριακές εγκαταστάσεις.

2. Σκοπός των τομέων και ειδικοτήτων που λειτουργούν στον Α΄κύκλο σπουδών των ΤΕΕ είναι αφενός η παροχή τεχνολογικής παιδείας και η διαμόρφωση επαγγελματικής συνείδησης, αφετέρου η παροχή των αναγκαίων εφοδίων ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να ασκήσουν με επιτυχία ορισμένο επάγγελμα εργασιών εκτέλεσης που μπορεί να ασκείται και αυτόνομα μέσα στα όρια των σχετικών τεχνικών.

3. Τα προγράμματα διδασκαλίας στο Β΄ κύκλο σπουδών των ΤΕΕ περιλαμβάνουν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα των ειδικοτήτων και τομέων σε μεγαλύτερο εύρος και βάθος από ότι στον Α΄ κύκλο.

4. Τα αναλυτικά προγράμματα περιλαμβάνουν κυρίως :

α) Σαφώς διατυπωμένους σκοπούς, κατά μάθημα και κατά κύκλο σπουδών.

β) Διδακτέα ύλη επιλεγμένη σύμφωνα με το σκοπό του μαθήματος, σε κύκλο

σπουδών, ανάλογη και σύμμετρη προς το ωρολόγιο πρόγραμμα και προς τις αφομοιωτικές δυνατότητες των μαθητών, διαρθρωμένη σε επιμέρους ενότητες και θέματα.

γ) Κάθε αναλυτικό πρόγραμμα εργαστηριακού μαθήματος συνοδεύεται από παράρτημα που περιγράφει τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό γα την υλοποίηση του. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τυποποιείται ο εργαστηριακός εξοπλισμός κάθε εργαστηρίου κατεύθυνσης.

5. Τα διδακτικά βιβλία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς συγγράφονται σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα.

  3. Τελικές, μεταβατικές και καταργητικές διατάξεις 

1. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Οι Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές (Τ.Ε.Σ.) του άρθρου 9 του Ν. 1566/85 μετατρέπονται σε Τ.Ε.Ε. Α' Κύκλου, από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο καθορισμός των τομέων και των ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν σε αυτά και η ρύθμιση κάθε άλλης λεπτομέρειας σε σχέση με τη λειτουργία τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Β' Τάξη των ημερησίων ΤΕΣ και η Β' και Γ' τάξη των εσπερινών ΤΕΣ εξακολουθούν να λειτουργούν, σύμφωνα με το προβλεπόμενο για αυτές πρόγραμμα διδασκαλίας, μέχρι την αποφοίτηση όσων είναι εγγεγραμμένοι σε αυτές κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδονται εντός εξαμήνου από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου :

α. Ιδρύονται νέα Τ.Ε.Ε., κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 4 του παρόντος νόμου.

β. Ορίζονται οι τομείς και οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν σε κάθε Τ.Ε.Ε.

γ. Προσδιορίζονται τα σχολικά εργαστηριακά κέντρα (ΣΕΚ) και οι τομείς και ειδικότητες αυτών που θα διατηρηθούν σε λειτουργία για την πρακτική άσκηση των μαθητών των Τ.Ε.Ε. και των τάξεων ΤΕΣ και τέως ΤΕΛ μέχρι την παύση της λειτουργίας τους.

4. Ο εργαστηριακός εξοπλισμός που ανήκει στα ΣΕΚ θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται για την πρακτική άσκηση των μαθητών των ΤΕΛ μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 1998 -1999, των μαθητών της τεχνολογικής κατεύθυνσης του Ενιαίου Λυκείου και των μαθητών των ΤΕΣ. Τα διδακτήρια και ο εργαστηριακός εξοπλισμός που ανήκουν στα ΤΕΛ θα μεταβιβαστούν στα αντίστοιχα ΤΕΕ από το σχολικό έτος 1999 -2000, οι διευθυντές των οποίων καθίστανται αρμόδιοι και υπεύθυνοι για τη λειτουργία των εργαστηρίων, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την πρακτική άσκηση των μαθητών των ΤΕΕ και της τεχνολογικής κατεύθυνσης των Ενιαίων Λυκείων. Οι λεπτομέρειες και η διαδικασία εφαρμογής της παρούσας διάταξης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Οι μαθητές που αποφοιτούν από τις ΤΕΣ μπορούν να εγγράφονται στο Β' κύκλο σπουδών των Τ.Ε.Ε. Οι μαθητές που αποτυγχάνουν στις εξετάσεις της Β' τάξη ΤΕΣ μπορούν να εγγράφονται στη Β' τάξη του Α' κύκλου των Τ.Ε.Ε. Οι λεπτομέρειες και η διαδικασία εφαρμογής της παρούσας διάταξης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Οι μαθητές της Α' τάξης των μετατραπέντων Τ.Ε.Λ. σε Ενιαία Λύκεια που θα προαχθούν κατά το σχολικό έτος 1997-98 μπορούν να εγγραφούν στη Β' τάξη του Α' Κύκλου των Τ.Ε.Ε. Στην ίδια τάξη μπορούν να εγγραφούν και οι μαθητές που αποτυγχάνουν στις εξετάσεις της Β ΄τάξης των Τ.Ε.Λ..

7. Οι Διευθυντές, Υποδιευθυντές και εκπαιδευτικοί που ανήκαν οργανικά στα τέως ΤΕΛ και ΕΠΛ και έχουν καταλάβει οργανικές θέσεις στα ενιαία λύκεια, μπορούν με αίτηση τους να τοποθετηθούν με προτεραιότητα για την κάλυψη οργανικών θέσεων στο συνιστώμενο ΤΕΕ που είναι εγγύτερο προς το

μετατραπέν τέως ΤΕΛ ή ΕΠΛ. Η τοποθέτηση αυτή γίνεται με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΔΕ.

8. Μετά την οριστική παύση λειτουργίας των τάξεων ΤΕΣ καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1566/1985 με την επιφύλαξη της ισχύος της παραγράφου 11 αυτού ως προς την ισοτιμία των πτυχίων των σχολών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. προς τα πτυχία των Τ.Ε.Σ.

9. Στις περιπτώσεις συστέγασης πολλών σχολικών μονάδων και ΙΕΚ σε ένα διδακτήριο ή συγκρότημα συγκροτείται ενιαία σχολική επιτροπή που αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του συλλόγου Γονέων των μαθητών κάθε σχολείου, τους Διευθυντές των σχολείων συμπεριλαμβανομένων και των ΙΕΚ, και από έναν εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΤΕΕ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ανεξάρτητα του τομέα που επιλέγει ο κάθε μαθητής οι σπουδές οργανώνονται σε δύο κύκλους σπουδών:
Α) Στον Α' Κύκλο Σπουδών , που είναι διετής και οι απόφοιτοι αποκτούν Πτυχίο Επιπέδου 2 με τα εξής δικαιώματα:
· Αποκτούν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
· Συνέχιση σπουδών στο Β' Κύκλο Σπουδών του ΤΕΕ
· Συνέχιση στη Β' τάξη του Ενιαίου Λυκείου

Β) Στον Β' Κύκλο Σπουδών , που είναι μονοετής και οι απόφοιτοι αποκτούν Πτυχίο Επιπέδου 3 με τα εξής δικαιώματα:
· ʼδεια ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
· Εγγραφή κατά προτεραιότητα σε ΙΕΚ αντίστοιχης ειδικότητας
· Εισάγονται σε ΤΕΙ κατόπιν συμμετοχής τους στις αντίστοιχες Πανελλαδικές Εξετάσεις για τα ΤΕΕ σε τρία μαθήματα - δύο γενικής παιδείας και ένα ειδικότητας.

Ο απόφοιτος Α’ Λυκείου ΤΕΕ, μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να μεταπηδήσει στη  Β’ τάξη του Ενιαίου Λυκείου για την απόκτηση Απολυτηρίου. Αντίστροφα, ο μαθητής του Ενιαίου Λυκείου που δεν επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του σε αυτό, μπορεί να μεταπηδήσει στο Α’ έτος των ΤΕΕ, με δικαίωμα κατοχύρωσης των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς στο Ενιαίο Λύκειο.